Tháng 6 là Tháng Nhận thức về PTSD

126 đã thực hiện cam kết #ptsdawareness

Mẫu cam kết

Những người Mexico mới trải qua bất kỳ loại khủng hoảng cảm xúc nào được khuyến khích gọi Khủng hoảng New Mexico và Đường tiếp cận bất cứ lúc nào theo số 1-855-NMCRISIS (662-7474) hoặc tải xuống NMConnect, một ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, để truy cập ngay vào các tài nguyên và chuyên gia sức khỏe tâm thần.

Thông qua một loạt các chương trình khuyến mãi, Dose of Wellness sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng, cung cấp các nguồn thông tin hữu ích và giảm kỳ thị, quan niệm sai lầm và thông tin sai lệch về các vấn đề sức khỏe. Chiến dịch này sẽ giúp người dân New Mexico xác định các hành vi rủi ro hoặc nguy hiểm bằng cách sử dụng các công cụ sàng lọc và các điểm đầu vào để có thêm nguồn lực.

 

Trang web này thúc đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất bằng các công cụ tích cực và đầy hy vọng. Chúng tôi cung cấp các nguồn thông tin để giúp Người Mexico mới chuyển đổi cuộc sống của họ.