Tài nguyên

Tài nguyên Phòng ngừa

Tìm trợ giúp ngay bây giờ

Sức khỏe tinh thần

Suy nhược của bà mẹ

Bạo lực gia đình

Bạo lực hẹn hò tuổi teen

Hồi phục

Giảm tác hại

  • Trung tâm miền núi: Cung cấp dịch vụ trao đổi ống tiêm, giáo dục phòng ngừa quá liều và Naloxone, cũng như giới thiệu và thực phẩm cho PWIS và gia đình của họ năm ngày một tuần.
  •  
  • Chương trình giảm thiểu tác hại: Chương trình này hoạt động để giảm tác hại liên quan đến ma túy đồng thời nâng cao sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng, chủ yếu thông qua việc cung cấp các dịch vụ phù hợp về mặt ngôn ngữ và văn hóa cho những người tiêm chích ma túy.

Kiến thức về sức khỏe & bệnh trầm cảm

Thực phẩm không an toàn

Quyền con người

Kết thúc kỳ thị

Rối loạn ăn uống

Phòng ngừa & Điều trị bằng Thuốc

Nhận Thức & Phòng Ngừa Cần Sa

Tài nguyên New Mexico

Bảo hiểm y tế New Mexico

Dữ liệu Tiểu bang New Mexico

Người Mỹ bản địa

Giới thiệu và Đường dây trợ giúp

Các tài nguyên hữu ích khác